<<< BACK  

    เครื่องบรรจุ (filling machine) เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรรูปอาหาร ที่ใช้เพื่อบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์

ประเภทของเครื่องบรรจุ   แบ่งตามการตามลักษณะการทำงานดังนี้

1.1 แบบไม่ต่อเนื่องและแบบกึ่งต่อเนื่อง

1.2 แบบต่อเนื่อง

ส่วนประกอบของเครื่องบรรจุ

  • ถังพักผลิตภัณฑ์
  • กลไกการบรรจุ
  • ระบบสนับสนุน เช่น อากาศ น้ำ ระบบไฟฟ้า